فهرست بستن

نحوه جرمگیری و رسوب زدایی لباسشویی بوش تصویری

در لباسشویی های بوش هر چند ماه یک بار باید انجام شود . از آنجایی که با قسمت های داخلی لباسشویی دسترسی ندارید این کار را باید به کمک مواد شیمیایی مخصوص و برنامه خاصی انجام دهید .

 

Posted in رسوب زدایی و جرمگیری،رفع اشکال لباسشویی

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸