فهرست بستن

برچسب: راهنمای تعمیر لباسشویی

سنسورها

سنسور چیست ؟ سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل…

۰۹۱۲۸۷۰۴۰۲۸

۲۲۶۷۶۶۳۸